سرویس ۷ پارچه فلزی (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۳درب فلزی)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۱
سرویس ۷ پارچه فلزی (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۳درب فلزی)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۲
سرویس ۷ پارچه فلزی (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۳درب فلزی)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۵
سرویس ۷ پارچه پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۳درب پیرکس)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۱
سرویس ۷ پارچه پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۳درب پیرکس)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۲
سرویس ۷ پارچه پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۳درب پیرکس)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۵
سرویس ۱۰ پارچه پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، شیرجوش ۱۶، ۵درب پیرکس)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱
سرویس ۱۰ پارچه پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، شیرجوش ۱۶، ۵درب پیرکس)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۲
سرویس ۱۰ پارچه پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، شیرجوش ۱۶، ۵درب پیرکس)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۵
سرویس ۴ پارچه پیرکس سیسمونی (قابلمه ۱۴، تابه ۱۴، شیرجوش ۱۴، یک درب پیرکس، یک درب پلاستیکی)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱
سرویس ۴ پارچه پیرکس سیسمونی (قابلمه ۱۴، تابه ۱۴، شیرجوش ۱۴، یک درب پیرکس، یک درب پلاستیکی)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲
سرویس ۴ پارچه پیرکس سیسمونی (قابلمه ۱۴، تابه ۱۴، شیرجوش ۱۴، یک درب پیرکس، یک درب پلاستیکی)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵
سرویس ۸ پارچه پیرکس مربع (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۴درب پیرکس)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۱
سرویس ۸ پارچه پیرکس مربع (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۴درب پیرکس)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۲
سرویس ۸ پارچه پیرکس مربع (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۴درب پیرکس)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵
قابلمه ۵۲ درب فلزی (قطر ۴۸ سانتیمتر، ارتفاع ۲۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۸۰۱
قابلمه ۵۲ درب فلزی (قطر ۴۸ سانتیمتر، ارتفاع ۲۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۸۰۲
قابلمه ۵۲ درب فلزی (قطر ۴۸ سانتیمتر، ارتفاع ۲۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۸۰۵
قابلمه ۴۸ درب فلزی (قطر ۴۴ سانتیمتر، ارتفاع ۲۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۴۰۱
قابلمه ۴۸ درب فلزی (قطر ۴۴ سانتیمتر، ارتفاع ۲۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۴۰۲
قابلمه ۴۸ درب فلزی (قطر ۴۴ سانتیمتر، ارتفاع ۲۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۴۰۵
قابلمه ۴۴ درب فلزی (قطر ۴۲ سانتیمتر، ارتفاع ۲۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۲۰۱
قابلمه ۴۴ درب فلزی (قطر ۴۲ سانتیمتر، ارتفاع ۲۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۲۰۲
قابلمه ۴۴ درب فلزی (قطر ۴۲ سانتیمتر، ارتفاع ۲۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۲۰۵
قابلمه ۴۲ درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۰۰۱
قابلمه ۴۲ درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۰۰۲
قابلمه ۴۲ درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۴۰۰۵
قابلمه ۴۰ درب فلزی (قطر ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۸۰۱
قابلمه ۴۰ درب فلزی (قطر ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۸۰۲
قابلمه ۴۰ درب فلزی (قطر ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۸۰۵
قابلمه ۳۸ درب فلزی (قطر ۳۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۶۰۱
قابلمه ۳۸ درب فلزی (قطر ۳۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۶۰۲
قابلمه ۳۸ درب فلزی (قطر ۳۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۶۰۵
قابلمه ۳۶ درب فلزی (قطر ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۴۰۱
قابلمه ۳۶ درب فلزی (قطر ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۴۰۲
قابلمه ۳۶ درب فلزی (قطر ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۴۰۵
قابلمه ۳۴ درب فلزی (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۲۰۱
قابلمه ۳۴ درب فلزی (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۲۰۲
قابلمه ۳۴ درب فلزی (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۲۰۵
قابلمه ۳۲ درب فلزی (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۰۰۱
قابلمه ۳۲ درب فلزی (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۰۰۲
قابلمه ۳۲ درب فلزی (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۳۰۰۵
قابلمه ۳۰ درب فلزی (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۸۰۱
قابلمه ۳۰ درب فلزی (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۸۰۲
قابلمه ۳۰ درب فلزی (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۸۰۵
قابلمه ۲۸ درب فلزی (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۶۰۱
قابلمه ۲۸ درب فلزی (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۶۰۲
قابلمه ۲۸ درب فلزی (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۶۰۵
قابلمه ۲۶ درب فلزی (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۴۰۱
قابلمه ۲۶ درب فلزی (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۴۰۲
قابلمه ۲۶ درب فلزی (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۴۰۵
قابلمه ۲۴ درب فلزی (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۲۰۱
قابلمه ۲۴ درب فلزی (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۲۰۲
قابلمه ۲۴ درب فلزی (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۲۰۵
قابلمه ۲۲ درب فلزی (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۰۰۱
قابلمه ۲۲ درب فلزی (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۰۰۲
قابلمه ۲۲ درب فلزی (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۲۰۰۵
قابلمه ۲۰ درب فلزی (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۸۰۱
قابلمه ۲۰ درب فلزی (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۸۰۲
قابلمه ۲۰ درب فلزی (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۸۰۵
قابلمه ۱۸ درب فلزی (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۶۰۱
قابلمه ۱۸ درب فلزی (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۶۰۲
قابلمه ۱۸ درب فلزی (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۶۰۵
قابلمه ۱۶ درب فلزی (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۱
قابلمه ۱۶ درب فلزی (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۲
قابلمه ۱۶ درب فلزی (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۵
تابه ۵۲ درب فلزی (قطر ۴۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۸۰۱
تابه ۵۲ درب فلزی (قطر ۴۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۸۰۲
تابه ۵۲ درب فلزی (قطر ۴۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۸۰۵
تابه ۴۸ درب فلزی (قطر ۴۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۴۰۱
تابه ۴۸ درب فلزی (قطر ۴۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۴۰۲
تابه ۴۸ درب فلزی (قطر ۴۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۴۰۵
تابه ۴۴ درب فلزی (قطر ۴۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۲۰۱
تابه ۴۴ درب فلزی (قطر ۴۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۲۰۲
تابه ۴۴ درب فلزی (قطر ۴۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۲۰۵
تابه ۴۲ درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۰۰۱
تابه ۴۲ درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۰۰۲
تابه ۴۲ درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۴۰۰۵
تابه ۴۰ درب فلزی (قطر ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۸۰۱
تابه ۴۰ درب فلزی (قطر ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۸۰۲
تابه ۴۰ درب فلزی (قطر ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۸۰۵
تابه ۳۸ درب فلزی (قطر ۳۶ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۶۰۱
تابه ۳۸ درب فلزی (قطر ۳۶ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۶۰۲
تابه ۳۸ درب فلزی (قطر ۳۶ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۶۰۵
تابه ۳۶ درب فلزی (قطر ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۴۰۱
تابه ۳۶ درب فلزی (قطر ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۴۰۲
تابه ۳۶ درب فلزی (قطر ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۴۰۵
تابه ۳۴ درب فلزی (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۲۰۱
تابه ۳۴ درب فلزی (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۲۰۲
تابه ۳۴ درب فلزی (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۲۰۵
تابه ۳۲ درب فلزی (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۰۰۱
تابه ۳۲ درب فلزی (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۰۰۲
تابه ۳۲ درب فلزی (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۳۰۰۵
تابه ۳۰ درب فلزی (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۸۰۱
تابه ۳۰ درب فلزی (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۸۰۲
تابه ۳۰ درب فلزی (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۸۰۵
تابه ۲۸ درب فلزی (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۶۰۱
تابه ۲۸ درب فلزی (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۶۰۲
تابه ۲۸ درب فلزی (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۶۰۵
تابه ۲۶ درب فلزی (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۴۰۱
تابه ۲۶ درب فلزی (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۴۰۲
تابه ۲۶ درب فلزی (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۴۰۵
تابه ۲۴ درب فلزی (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۲۰۱
تابه ۲۴ درب فلزی (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۲۰۲
تابه ۲۴ درب فلزی (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۳۲۲۰۵
تابه ۲۶ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۴۰۱
تابه ۲۶ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۴۰۲
تابه ۲۶ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۴۰۵
تابه ۲۴ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۲۰۱
تابه ۲۴ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۲۰۲
تابه ۲۴ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۲۰۵
تابه ۲۲ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۰۰۱
تابه ۲۲ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۰۰۲
تابه ۲۲ تک دسته بدون درب  (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۰۰۵
تابه ۲۰ تک دسته بدون درب  (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۸۰۱
تابه ۲۰ تک دسته بدون درب  (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۸۰۲
تابه ۲۰ تک دسته بدون درب  (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۸۰۵
تابه ۱۸ تک دسته بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۶۰۱
تابه ۱۸ تک دسته بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۶۰۲
تابه ۱۸ تک دسته بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۶۰۵
تابه ۱۶ تک دسته بدون درب  (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۴ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۴۰۱
تابه ۱۶ تک دسته بدون درب  (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۴ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۴۰۲
تابه ۱۶ تک دسته بدون درب  (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۴ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۴۱۴۰۵
شیرجوش ۱۸ بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۵۱۶۰۱
شیرجوش ۱۸ بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۵۱۶۰۲
شیرجوش ۱۸ بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۵۱۶۰۵
شیرجوش ۱۶ بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۵۱۴۰۱
شیرجوش ۱۶ بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۵۱۴۰۲
شیرجوش ۱۶ بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۵۱۴۰۵
قابلمه ۳۴ درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۳۲۰۱
قابلمه ۳۴ درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۳۲۰۲
قابلمه ۳۴ درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۳۲۰۵
قابلمه ۳۲ درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۳۰۰۱
قابلمه ۳۲ درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۳۰۰۲
قابلمه ۳۲ درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۳۰۰۵
قابلمه ۳۰ درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۸۰۱
قابلمه ۳۰ درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۸۰۲
قابلمه ۳۰ درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۸۰۵
قابلمه ۲۸ درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۶۰۱
قابلمه ۲۸ درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۶۰۲
قابلمه ۲۸ درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۶۰۵
قابلمه ۲۶ درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۴۰۱
قابلمه ۲۶ درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۴۰۲
قابلمه ۲۶ درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۴۰۵
قابلمه ۲۴ درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۲۰۱
قابلمه ۲۴ درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۲۰۲
قابلمه ۲۴ درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۲۰۵
قابلمه ۲۲ درب پیرکس (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۰۰۱
قابلمه ۲۲ درب پیرکس (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۰۰۲
قابلمه ۲۲ درب پیرکس (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۲۰۰۵
قابلمه ۲۰ درب پیرکس (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۸۰۱
قابلمه ۲۰ درب پیرکس (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۸۰۲
قابلمه ۲۰ درب پیرکس (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۸۰۵
قابلمه ۱۸ درب پیرکس (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۶۰۱
قابلمه ۱۸ درب پیرکس (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۶۰۲
قابلمه ۱۸ درب پیرکس (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۶۰۵
قابلمه ۱۶ درب پیرکس (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۴۰۱
قابلمه ۱۶ درب پیرکس (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۴۰۲
قابلمه ۱۶ درب پیرکس (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۶۱۴۰۵
تابه ۳۴ درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۳۲۰۱
تابه ۳۴ درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۳۲۰۲
تابه ۳۴ درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۷۳۲۰۵
تابه ۳۲ درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۳۰۰۱
تابه ۳۲ درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۳۰۰۲
تابه ۳۲ درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۷۳۰۰۵
تابه ۳۰ درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۸۰۱
تابه ۳۰ درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۸۰۲
تابه ۳۰ درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۸۰۵
تابه ۲۸ درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۶۰۱
تابه ۲۸ درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۶۰۲
تابه ۲۸ درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۶۰۵
تابه ۲۶ درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۴۰۱
تابه ۲۶ درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۴۰۲
تابه ۲۶ درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۴۰۵
تابه ۲۴ درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۲۰۱
تابه ۲۴ درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۲۰۲
تابه ۲۴ درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۷۲۲۰۵
تابه ماهی درب پیرکس (طول ۴۶ سانتیمتر، عرض ۲۴٫۵ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نقره ای چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۸۰۱۰۱
تابه ماهی درب پیرکس (طول ۴۶ سانتیمتر، عرض ۲۴٫۵ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مسی چکشی ۱۰۰۰۰۱۱۸۰۱۰۲
تابه ماهی درب پیرکس (طول ۴۶ سانتیمتر، عرض ۲۴٫۵ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  نوک مدادی ۱۰۰۰۰۱۱۸۰۱۰۵
سرویس ۸ پارچه گرانیت پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۴درب پیرکس) توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۱۰۱۰۹
سرویس ۸ پارچه گرانیت پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۴درب پیرکس) قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۱۰۱۱۰
سرویس ۸ پارچه گرانیت پیرکس (قابلمه ۲۰و۲۴و۲۸، تابه ۲۸، ۴درب پیرکس) مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۱۰۱۲۷
قابلمه ۴۲ گرانیت با درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۲۴۰۰۹
قابلمه ۴۲ گرانیت با درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۲۴۰۱۰
قابلمه ۴۲ گرانیت با درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۲۴۰۲۷
قابلمه ۳۴ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۳۲۰۹
قابلمه ۳۴ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۳۲۱۰
قابلمه ۳۴ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۳۲۲۷
قابلمه ۳۲ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۳۰۰۹
قابلمه ۳۲ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۳۰۱۰
قابلمه ۳۲ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۳۰۲۷
قابلمه ۳۰ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۸۰۹
قابلمه ۳۰ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۸۱۰
قابلمه ۳۰ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۸۲۷
قابلمه ۲۸ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۶۰۹
قابلمه ۲۸ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۶۱۰
قابلمه ۲۸ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۳٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۶۲۷
قابلمه ۲۶ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۴۰۹
قابلمه ۲۶ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۴۱۰
قابلمه ۲۶ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۴۲۷
قابلمه ۲۴ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۲۰۹
قابلمه ۲۴ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۲۱۰
قابلمه ۲۴ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۲۲۷
قابلمه ۲۲ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۰۰۹
قابلمه ۲۲ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۰۱۰
قابلمه ۲۲ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۲۰۲۷
قابلمه ۲۰ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۸۰۹
قابلمه ۲۰ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۸۱۰
قابلمه ۲۰ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۹٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۸۲۷
قابلمه ۱۸ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۶۰۹
قابلمه ۱۸ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۶۱۰
قابلمه ۱۸ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۶۲۷
قابلمه ۱۶ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۴۰۹
قابلمه ۱۶ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۴۱۰
قابلمه ۱۶ گرانیت با درب پیرکس (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۶۱۴۲۷
تابه ۴۲ گرانیت با درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۳۴۰۰۹
تابه ۴۲ گرانیت با درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۳۴۰۱۰
تابه ۴۲ گرانیت با درب فلزی (قطر ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۳۴۰۲۷
تابه ۳۴ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۳۲۰۹
تابه ۳۴ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۳۲۱۰
تابه ۳۴ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۲ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۳۲۲۷
تابه ۳۲ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۳۰۰۹
تابه ۳۲ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۳۰۱۰
تابه ۳۲ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۳۰۲۷
تابه ۳۰ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۸۰۹
تابه ۳۰ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۸۱۰
تابه ۳۰ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۸۲۷
تابه ۲۸ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۶۰۹
تابه ۲۸ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۶۱۰
تابه ۲۸ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۷ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۶۲۷
تابه ۲۶ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۴۰۹
تابه ۲۶ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۴۱۰
تابه ۲۶ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۴۲۷
تابه ۲۴ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۲۰۹
تابه ۲۴ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۲۱۰
تابه ۲۴ دودسته گرانیت با درب پیرکس (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۷۲۲۲۷
تابه ۲۶ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۴۰۹
تابه ۲۶ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۴۱۰
تابه ۲۶ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع ۶٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۴۲۷
تابه ۲۴ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۲۰۹
تابه ۲۴ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۲۱۰
تابه ۲۴ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۲ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۲۲۷
تابه ۲۲ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۰۰۹
تابه ۲۲ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۰۱۰
تابه ۲۲ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۲۰۲۷
تابه ۲۰ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۸۰۹
تابه ۲۰ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۸۱۰
تابه ۲۰ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع ۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۸۲۷
تابه ۱۸ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۶۰۹
تابه ۱۸ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۶۱۰
تابه ۱۸ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۴٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۶۲۷
تابه ۱۶ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۴ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۴۰۹
تابه ۱۶ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۴ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۴۱۰
تابه ۱۶ تک دسته گرانیت بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۴ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۴۱۴۲۷
شیرجوش ۱۸ گرانیت بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۵۱۶۰۹
شیرجوش ۱۸ گرانیت بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۵۱۶۱۰
شیرجوش ۱۸ گرانیت بدون درب (قطر ۱۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۵۱۶۲۷
شیرجوش ۱۶ گرانیت بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۵۱۴۰۹
شیرجوش ۱۶ گرانیت بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  قرمز گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۵۱۴۱۰
شیرجوش ۱۶ گرانیت بدون درب (قطر ۱۴ سانتیمتر، ارتفاع ۷٫۵ سانتیمتر، ضخامت ۲٫۵ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۱۳۵۱۴۲۷
تابه دوطرفه ۳۲ گرانیتی (طول ۳۲ سانتیمتر، عرض ۲۳ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۸ میلیمتر)  توسی گرانیتی ۱۰۰۰۰۲۳۹۳۲۰۹
تابه دوطرفه ۳۲ گرانیتی (طول ۳۲ سانتیمتر، عرض ۲۳ سانتیمتر، ارتفاع ۶ سانتیمتر، ضخامت ۸ میلیمتر)  مشکی گرانیتی ۱۰۰۰۰۲۳۹۳۲۲۷

تفلون تابان

شرکت تفلون تابان تولیدکننده ظروف پخت و پز با پوشش تفلون و گرانیت و سرامیک است که از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون دارای دو استاندارد پوشش و بدنه برای تولید ظروف آشپزخانه است. ظروف تابان با پوشش گرانیت بسیار بادوام و پرطرفدار بوده و از سرآمدهای بازار امروز ایران است.