سرویس ۲۱ پارچه فلورانس (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه تکدسته ۲۴ شیرجوش ۱۴ دربدار، ۷ پارچه کفگیر و ملاقه، یک عدد پیش بند و یک جفت دستگیره پارچه ای) قرمزمشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۲۱۰۳
سرویس ۲۱ پارچه فلورانس (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه تکدسته ۲۴ شیرجوش ۱۴ دربدار، ۷ پارچه کفگیر و ملاقه، یک عدد پیش بند و یک جفت دستگیره پارچه ای) سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۲۱۲۳
سرویس ۲۱ پارچه فلورانس (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه تکدسته ۲۴ شیرجوش ۱۴ دربدار، ۷ پارچه کفگیر و ملاقه، یک عدد پیش بند و یک جفت دستگیره پارچه ای) زرشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۲۱۲۶
سرویس ۲۱ پارچه فلورانس (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه تکدسته ۲۴ شیرجوش ۱۴ دربدار، ۷ پارچه کفگیر و ملاقه، یک عدد پیش بند و یک جفت دستگیره پارچه ای) مسی ۱۰۰۱۲۲۳۱۲۱۲۴
سرویس ۱۹ پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه دوبل ۳۴ شیرجوش ۱۶ دربدار، ۵ پارچه کفگیر و ملاقه، یک جفت دستگیره، یک پیش بند و یک جفت دستکش) مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۹۰۳
سرویس ۱۹ پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه دوبل ۳۴ شیرجوش ۱۶ دربدار، ۵ پارچه کفگیر و ملاقه، یک جفت دستگیره، یک پیش بند و یک جفت دستکش) سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۹۲۳
سرویس ۱۹ پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، تابه دوبل ۳۴ شیرجوش ۱۶ دربدار، ۵ پارچه کفگیر و ملاقه، یک جفت دستگیره، یک پیش بند و یک جفت دستکش) گلبهی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۹۰۸
سرویس ۱۲پارچه هارمونی (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰،۱۶، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه) قرمزمشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۲۰۳
سرویس ۱۲پارچه هارمونی (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰،۱۶، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه) زرشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۲۲۶
سرویس ۱۲پارچه هارمونی (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰،۱۶، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه) ارکید ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۲۲۱
سرویس ۱۲پارچه هارمونی (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰،۱۶، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه) ارغوانی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۲۱۳
سرویس ۱۲پارچه هارمونی (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰،۱۶، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه) دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۲۰۹
سرویس ۱۲پارچه هارمونی (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰،۱۶، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه) دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۲۱۵
سرویس ۱۲پارچه اسکار (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، یک جفت کفگیر و ملاقه، پیشبند و دستگیره) زرشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۱۲۶
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) نسکافه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۱۵
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۲۳
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) زرشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۲۶
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) کرم ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۰۷
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۰۳
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) بنفش ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۲۱
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) نیلی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۱۱
سرویس ۱۰پارچه اسکار (قابلمه ۳۲،۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۸، پیشبند و دستگیره) گلبهی ۱۰۰۱۲۲۳۱۱۰۰۸
سرویس ۸ پارچه ورونا (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۶) قرمزمشکی ۱۰۰۱۲۲۳۱۰۸۰۳
سرویس ۸ پارچه ورونا (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۶) نسکافه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۰۸۱۵
سرویس ۸ پارچه ورونا (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۶) سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۱۰۸۲۳
سرویس ۸ پارچه ورونا (قابلمه ۲۸،۲۴،۲۰، تابه دودسته ۲۶) دوروقرمز ۱۰۰۱۲۲۳۱۰۸۱۰
قابلمه سایز ۳۲ مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۶۳۲۰۳
قابلمه سایز ۳۲ سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۶۳۲۲۳
قابلمه سایز ۲۸ مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۶۲۸۰۳
قابلمه سایز ۲۸ سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۶۲۸۲۳
قابلمه سایز ۲۴ مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۶۲۴۰۳
قابلمه سایز ۲۴ سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۶۲۴۲۳
قابلمه سایز ۲۰ مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۶۲۰۰۳
قابلمه سایز ۲۰ سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۶۲۰۲۳
تابه دودسته سایز ۲۸ مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۷۲۸۰۳
تابه دودسته سایز ۲۸ سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۷۲۸۲۳
شیرجوش سایز ۱۶ مشکی ۱۰۰۱۲۲۳۵۱۶۰۳
شیرجوش سایز ۱۶ سرمه ای ۱۰۰۱۲۲۳۵۱۶۲۳
استیک پز دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۸۳۰۰۹
استیک پز دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۸۳۰۱۵
تابه تکدسته ۲۸ دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۴۲۸۰۹
تابه تکدسته ۲۸ دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۴۲۸۱۵
تابه تکدسته ۲۴ دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۴۲۴۰۹
تابه تکدسته ۲۴ دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۴۲۴۱۵
تابه دوبل سایز ۳۴ دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۹۳۴۰۹
تابه دوبل سایز ۳۴ دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۹۳۴۱۵
روستر سایز ۳۳ دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۸۳۳۰۹
روستر سایز ۳۳ دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۸۳۳۱۵
تابه بیضی سایز ۳۳ دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۸۳۱۰۹
تابه بیضی سایز ۳۳ دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۸۳۱۱۵
تابه بیضی سایز ۳۰ دوروخاکستری ۱۰۰۱۲۲۳۸۲۹۰۹
تابه بیضی سایز ۳۰ دوروقهوه ای ۱۰۰۱۲۲۳۸۲۹۱۵

کاندید

شرکت آذین گستر شفق از سال ۱۳۸۳ تولید ظروفی با برند کاندید را با آنچه سالیان گذشته تحت عنوان ظروف تفلون در اختیار مشتریان قرار میگرفت را متحول کرد. ظروف دایکست کاندید که در آن زمان اصطلاحا تحت عنوان ظروف چدنی مرسوم گشت، از تکنولوژی روز دنیا موسوم به فناوری دایکست یا ریخته گری تحت فشار و قالبهای پیشرفته مشابه آنچه برای تولید اجزا و قطعات خودرو و هواپیما استفاده می گردد بهره گرفت. ظروف آشپزی آلومینیومی دایکست کاندید به دلیل عدم تماس مستقیم مواد غذایی با آلومینیوم و با بهره گیری از پوشش های مقاوم تفلون، گرانیت، سرامیک و بایو گرانیت از بهداشتی ترین ظروف پخت و پز محسوب می‌شوند.